Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V1. Balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam feciunt balnea, vina, venus.
Kąpiele, wino i miłość niszczą nasze ciała, lecz to one sprawiają, że żyjemy!

2. Barba non facit philosophum.
Broda nie czyni filozofem.

3. Bene tibi!
Dobrze tobie (pozdrowienie)!

4. Bene vale!
Miej się dobrze (do widzenia)!

5. Boni semper beati. (Cyceron)
Dobrzy zawsze szczęśliwi.

6. Bono domino quot servi tot amici, malo domino quot servi tot inimici.
Dobremu panu ilu niewolników tylu przyjaciół, złemu panu ilu niewolników tylu nieprzyjaciół.

7. Balbus melius balbi verba cognoscit.
Jąkała jąkałę lepiej zrozumie.

8. Banco regis.
Na ławie królewskiej.

9. Barba crescit, caput nescit.
Broda nikogo mędrcem nie czyni. Dosł. Broda rośnie, rozumu nie przybywa.

10. Barbam video, sed philosophum non video.
Mądry tylko z pozoru. Dosł. Brodę widzę, ale filozofa nie widzę.

11. Barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli. (Owidiusz o sobie na wygnaniu)
Tu jestem barbarzyńcą, którego nikt nie rozumie.

12. Beata est vita non quae secundum voluptatem est sed secundum naturam.
Szczęśliwe życie - to nie jest życie stosujące się do wymogów rozkoszy, lecz życie przebiegające zgodnie z naturą.

13. Beate vivere est honeste vivere.
Żyć szczęśliwie znaczy żyć uczciwie.

14. Beati pauperus spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

15. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.
Błogosławieni, którzy wprowadzją pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

16. Beati, qui nunc fletis, quia ridebetis.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

17. Beatius est magis dare quam accipere
. Przyjemniej jest dawać niż przyjmować.

18. Beatum scelus.
Błogosławione przestępstwo.

19. Beatus qui tenet.
Szczęśliwy, kto ma. Dosł. Szczęśliwy, kto trzyma.

20. Bella gerant fortes, tu, Pari, semper ama! (Owidiusz)
Niech mężni prowadzą wojny; ty, Parysie, kochaj niezmiennie!

21. Bella res est morte sua mori.
Piękną rzeczą jest umrzeć swoją własną śmiercią.

22. Belli causae [stant].
Przyczyny wojny [są mocne].

23. Belli portae.
Bramy wojny.

24. Bellum civile.
Wojna domowa.

25. Bellum iustum.
Wojna sprawiedliwa.

26. Bellum nec timendum, nec provocandum.
Nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować.

27. Bellum omnium contra /in/omnes.
Wojna wszystkich przeciw wszystkim.

28. Bellum, pax rursum...[in amore].
Wojna - za chwilę znowu pokój... [w miłości]

29. Belua multorum capitum.
Potwór o wielu głowach.

30. Bene bonis (sit), male malis [si di curent].
Byłoby dobrze dobrym, źle złym [gdyby bogowie interesowali się losem ludzi].

następny >>