Sentencje

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V31. Macte animo, iuvenis.
Bądź mężny, młodzieńcze! Śmiało!

32. Macte nova // virtute, puer: // sic itur ad astra!/ (Wergiliusz, Eneida)
Świetnie, chłopcze, poczynasz! Tak się dosięga gwiazd!

33. Magister bonarum artium.
Nauczyciel sztuk pięknych.

34. Magister determinans.
Mistrz dążący do ustalenia prawdy obiektywnej.

35. Magister dixit.
Sam mistrz powiedział.

36. Magis urgent saeva inexpertos, grave est tenerae cervici iugum. (Seneka)
Srogi los bardziej daje się we znaki ludziom nie zahartowanym, a jarzmo uciążliwe jest dla miękkiego karku.

37. Magna Charta Libertatum /lub Magna Carta Libertatum/ (akt króla Jana bez Ziemi z 1215 r., Anglia)
Wielka Karta Swobód.

38. Magna est veritas et praevalebit.
Wielka jest prawda i ona zatryumfuje.

39. Magna est vis conscientiae. (Cyceron)
Wielka jest siła opinii.

40. Magna ex parte.
Po większej części.

41. Magnalia Dei.
Wielkie dzieła Boże.

42. Magna neglegentia culpa est.
Wielkie niedbalstwo to wina.

43. Magna pars.
Duża część /większa część/.

44. Magna pars fui.
Byłem większą częścią. (Tj. brałem w tym aktywny udział).

45. Magna promittitis.
Wiele obiecujecie.

46. Magna servitus est magna fortuna. (Seneka)
Wielką niewolą jest majątek.

47. Magnas inter inops. (Horacy)
Nędzny pomiędzy skarbami.

48. Magnas it Fama per urbes. (Wergiliusz, Eneida)
Fama idzie przez wielkie miasta.

49. Magnificat anima mea Dominum.
Wielbi dusza moja Pana.

50. Magni nominis umbra. (Marek Anneusz Lukan)
[Pozostał] cień wielkiego imienia. (O Pompejuszu, którego wielkość już minęła. Także o człowieku niegodnym nazwiska odziedziczonego po wielkich przodkach).

51. Magnus ab integro // saeclorum nascitur ordo / (Wergiliusz)
Oto na nowo się wieków odradza wielki porządek.

52. Magnus ope minorum.
Wielki [dzięki] pomocy mniejszych.

53. Magnus parens.
Wielki rodzic. /protoplasta/

54. Maior e longinquo reverentia [maiestati est]. (Tacyt)
[Majestat] z odległości większy wzbudza szacunek.

55. Maiores nostri.
Nasi przodkowie.

56. Maiorque videtur / et melior vicina seges //
I lepsze, i większe wydaje się zboże sąsiada.

57. Mala emptio semper ingrata.
Zły zakup zawsze niemiły.

58. Mala fama.
Zła sława. Niesława.

59. Mala fide.
W złej wierze. Nieuczciwie.

60. Mala gallina - malum ovum.
Marna kura - marne jajko.

<< poprzedni następny >>