Rzeczowniki

Deklinacja II.

Do deklinacji II należą rzeczowniki o temacie zakończonym na samogłoskę -o (która wyraźnie występuje w gen. plur.). Rzeczowniki zakończone w nom. na -us i -er są rodzaju męskiego, zakończone na -um są rodzaju nijakiego. Wszystkie rzeczowniki drugiej deklinacji niezależnie od rodzaju mają w gen. sing. końcówkę -i. Należy więc zapamiętać każdy rzeczownik w nominatiwie i genetiwie: servus, servi - niewolnik; puer, pueri - chłopiec, templum, templi - świątynia.
Jeden rzeczownik nie ma typowej końcówki w nominatiwie, jest to vir, viri - mąż, człowiek
Jako przykład podaję odmianę rzeczowników dominus, domini - pan; puer, pueri - chłopiec; vir, viri - mąż, czowiek, cubiculum, cubiculi - sypialnia; w liczbie pojedynczej i mnogiej:

Casus:SingularisPluralis
N.dominusdomini
G.dominidominorum
D.dominodominis
Acc.dominumdominos
Abl.dominodominis
V.domine!domini!

Casus:SingularisPluralis
N.puerpueri
G.pueripuerorum
D.pueropueris
Acc.puerumpueros
Abl.pueropueris
V.puer!pueri!

Casus:SingularisPluralis
N.virviri
G.virivirorum
D.viroviris
Acc.virumviros
Abl.viroviris
V.vir!viri!

Casus:SingularisPluralis
N.cubiculumcubicula
G.cubiculicubiculorum
D.cubiculocubiculis
Acc.cubiculumcubicula
Abl.cubiculocubiculis
V.cubiculum!cubicula!

We wszystkich deklinacjach, zaróno w singularis jak i pluralis rzeczowniki i przymiotniki mają vacativus taki sam jak nominativus. Jednak nie ma reguły bez wyjątków - i w tym wypadku wyjątkiem są rzeczowniki i przymiotniki dekl. II zakończone w nom. sing. na -us, które w voc. sing. mają końcówkę -e:
dominus - pan; domine! - panie!
Marcus - Marek; Marce! - Marku!
W kilku wypadkach w vocativie jest końcówka -i:
filius - syn; fili! - synu!
zaimek meus - mój, mi! - mój!
Publius - Publiusz; Publi! - Publiuszu!
Vergilius - Wergiliusz; Vergili! - Wergiliuszu!

<< poprzedni następny >>