Praesens

W języku łacińskim są cztery koniugacje. Przynależność czasownika do koniugacji rozpoznajemy po samogłosce przed końcówką bezokolicznika, którą jest we wszystkich koniugacjach -re; po jej odrzuceniu pozostaje temat czasownika.

I. Genus activum - strona czynna.

Koniugacja I. Temat -a
Koniugacja pierwsza obejmuje czasowniki, których temat kończy się samogłoską -a, np. voca-re - wołać, roga-re - pytać, da-re - dawać, propera-re - iść, śpieszyć.
Jako przykład podaję odmianę czasownika vocare - wołać.

Infinitivus praesentis activi
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej:
vocare - wołać
Indicativus praesentis activi
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony czynnej:
os.SingularisPluralis
1.voco - wołamvocamus - wołamy
2.vocas - wołaszvocatis - wołacie
3.vocat- wołavocant - wołają
Imperativus praesentis activi
- tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej:
voca! - zawołaj! wołaj!vocate! - zawołajcie! wołajcie!

Koniugacja II. Temat -e
Koniugacja druga obejmuje czasowniki, których temat kończy się samogłoską -e, np. time-re - bać się, ride-re - śmiać się, vide-re - widzieć, patrzeć.
Jako przykład podaję odmianę czasownika videre - widzieć.

Infinitivus praesentis activi
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej:
videre - widzieć
Indicativus praesentis activi
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony czynnej:
os.SingularisPluralis
1.video - widzęvidemus - widzimy
2.vides - widziszvidetis - widzicie
3.videt- widzivident - widzą
Imperativus praesentis activi
- tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej:
vide! - patrz! zobacz!videte! - patrzcie! zobaczcie!

Koniugacja III. Temat zakończony na spółgłoskę.
Koniugacja trzecia obejmuje czasowniki, których temat kończy się spółgłoską, a więc dla połączenia tematu spółgłoskowego z końcówkami osobowymi musi występować samogłoska łącząca, zw. spójką. Spójka ta jest samogłoską krótką, a więc akcent w bezokoliczniku czasowników koniugacji III pada na trzecią sylebę od końca; łatwo dzięki temu odróżnić czasowniki koniugacji II z długim -e od czasowników III koniugacji. Dodatkową pomocę jest uczenie się tych czasowników nie tylko jako bezokoliczników, ale również 1 os. liczby pojedynczej, gdyż tutaj następuje zdecydowana różnica. np. videre, video - patrzeć (koniugacja II) i scribere, scribo - pisać (koniugacja III).
Jako przykład podaję odmianę czasownika scribere - pisać.

Infinitivus praesentis activi
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej:
scribere - pisać
Indicativus praesentis activi
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony czynnej:
os.SingularisPluralis
1.scribo - piszęscrib-i-mus - piszemy
2.scrib-i-s - piszeszscrib-i-tis - piszecie
3.scrib-i-t- piszescrib-u-nt - piszą
Imperativus praesentis activi
- tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej:
scribe! - pisz!scribite! - piszcie

Isnieją również czasowniki koniugacji III, których temat jest rozszerzony o samogłoskę -i. Np. iacio, iacere - rzucać, capio, capere - chwytać, facio, facere - robić.

Infinitivus praesentis activi
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej:
capere - chwytać
Indicativus praesentis activi
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony czynnej:
os.SingularisPluralis
1.cap-i-o -chwytamcap-i-mus - chwytamy
2.cap-i-s - chwytaszcap-i-tis - chwytacie
3.cap-i-t- chwytacap-i-u-nt - chwytają
Imperativus praesentis activi
- tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej:
cape! - chwytaj!capite! - chwytajcie
U w a g a. W pozostałych czasach czasowniki koniugacji III o rozszerzonym temacie o -i zachowują tę końcówkę (do niej dodajemy końcówki charakterystyczne dla danego czasu).

Następny >>