Praesens

Koniugacja IV. Temat -i
Koniugacja czwarta obejmuje czasowniki, których temat kończy się samogłoską -i, np. audi-re - słuchać, puni-re - karać, dormi-re - spać.
Jako przykład podaję odmianę czasownika audire - słuchać.

Infinitivus praesentis activi
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony czynnej:
audire - słuchać
Indicativus praesentis activi
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony czynnej:
os.SingularisPluralis
1.audio - słyszęaudimus - słyszymy
2.audis - słyszyszauditis - słyszycie
3.audit- słyszyaudi-u-nt - słyszą
Imperativus praesentis activi
- tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony czynnej:
audi! - słuchaj!audite! - słuchajcie!


II. Genus passivum - strona bierna

W języku łacińskim stosuje się passivum znacznie częściej niż w języku polskim. Zdanie, które ma orzeczenie w passivum składa się zasadniczo z trzech części: z podmiotu, orzeczenia w passivum, osoby (lub rzeczy) działającej (w ablatiwie, przeważnie z przyimkiem ab, a.

Końcówki osobowe strony biernej:

Os.Singularis:Pluralis:
1.-r
-mur
2.-ris
-mini
3.-tur
-ntur

Koniugacja I i II

Infinitivus praesentis passivi

vocari - być wołanym
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.vocorvocamur
2.vocarisvocamini
3.vocaturvocantur
Imperativus praesentis passivi

vocare!vocamini!
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
videri - być widzianym
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.vide-o-rvidemur
2.viderisvidemini
3.videturvidentur
- tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony biernej:
videre!videmini!

Koniugacja III i IV

Infinitivus praesentis passivi

scribi - być pisanym
Indicativus praesentis passivi

os.SingularisPluralis
1.scrib-o-rscrib-i-mur
2.scrib-e-risscrib-i-mini
3.scrib-i-turscrib-u-ntur
Imperativus praesentis passivi

scrib-e-re!sbrib-i-mini!
- bezokolicznik czasu teraźniejszego strony biernej:
audiri - być słychanym
- tryb orzekający czasu teraźniejszego strony biernej:
os.SingularisPluralis
1.audi-o-raudimur
2.audirisaudimini
3.audituraudi-u-ntur
- tryb rozkazujący czasu teraźniejszego strony biernej:
audire!audimini!

<< Powrót

Za Lidią Winniczuk "Lingua Latina".